Orientering
Menu
Billedserier
Extranet

Klubbens love


Love for HOK-Holstebro

                        (som vedtaget på generalforsamling i klubhuset 30. januar 2012)

1. Navn

Klubbens navn er HOK. Dens hjemsted er Holstebro Kommune.

2. Formål

Det er HOKs formål, at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke orienteringssport, motionsløb og skiløb, og med udgangspunkt heri styrke fællesskabet og det sociale liv i klubben samt udbrede kendskabet til orienteringssport, motionsløb og skiløb.

3. Organisationer

Klubben er organiseret i følgende afdelinger og interesseområder:
Holstebro Løbeklub (L-afd), der organiserer medlemmer som ønsker tilknytning til Dansk Atletik Forbund (DAF) - under Danmarks Idræts Forbund, hvor klubben er medlem.
Holstebro Orienteringsklub (O-afd), der organiserer medlemmer som ønsker tilknytning til Dansk Orienterings Forbund (DOF) - under Danmarks Idræts Forbund - hvor klubben er medlem.
Holstebro Skiklub (S-afd), der organiserer medlemmer som ønsker tilknytning til Danmarks Skiforbund (DS) – under Danmarks Idræts Forbund, hvor klubben er medlem.
Klubben er endvidere medlem af Holstebro Idræts Forbund.
Klubben følger ovennævnte forbunds love og bestemmelser.
Administration, Klubhus og Materiel, der er fælles for afdelingerne.
Storåløbet. Der er særlige statutter for Storåløbet; dets ledelse, afvikling og regnskab.

4. Medlemskab

Enhver kan søge optagelse i klubben ved til et af bestyrelsens medlemmer at opgive navn, adresse og fødselsdato.
Der kan optages passive medlemmer. De har ikke stemmeret.
Udmeldelse med virkning for det følgende kalenderår skal ske skriftligt til kassereren inden den 15. december.
Er et medlem i kontingentrestance ud over 1 måned, kan bestyrelsen ekskludere vedkommende med mindst 14 dages varsel.
Ingen, som er ekskluderet på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af klubben, før vedkommende har indfriet sin gæld til klubben.
Bestyrelsen kan suspendere eller ekskludere et medlem, som har skadet klubben eller dens omdømme. Vedkommende skal dog først have lejlighed til at fremføre sit forsvar.
Et ekskluderet medlem kan fordre spørgsmålet om eksklusion - dog med undtagelse af eksklusion på grund af kontingentrestance - prøvet på førstkommende generalforsamling.
Et medlem, som er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages igen ved en ny generalforsamlingsbeslutning.

5. Kontingent


Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for et år ad gangen.

6. Klubbens ledelse
Den overordnede ledelse og administration af klubben varetages af bestyrelsen, der består af formand, kasserer, de tre afdelingsformænd samt klubhusformand.
O-afdelingen ledes af en bestyrelse, der har det sportslige ansvar over for DOF, og selvstændig budgetansvar over for klubben. Bestyrelsen består af formand, samt formænd for arbejdsudvalgene, der mindst bør udgøre: arrangementsudvalg, ungdomsudvalg, trænings- og instruktionsudvalg, kortudvalg.
L-afdelingen ledes af en bestyrelse, der har det sportslige ansvar over for DAF, og selvstændig budgetansvar over for klubben. Bestyrelsen består af formand samt formænd for arbejdsudvalgene der mindst bør udgøre: arrangementsudvalg, trænings- og instruktionsudvalg.
S-afdelingen ledes af en bestyrelse, der har det sportslige ansvar over for DS, og selvstændig budgetansvar over for klubben. Bestyrelsen består af formand samt formænd for arbejdsudvalgene der mindst bør udgøre: langrendsudvalg, rulleskiudvalg of alpinudvalg
Klubhus og materiel ledes af tilsynsførende formand.
Ovennævnte vælges på klubbens generalforsamling.
Øvrige udvalg nedsættes efter behov af de respektive bestyrelser indtil næste generalforsamling. Formanden for det nedsatte udvalg er medlem af afdelingens bestyrelse.
Bestyrelserne supplerer sig selv indtil førstkommende generalforsamling, hvis et medlem udtræder i løbet af valgperioden. Øvrige udvalg supplerer sig efter behov. Alle suppleanter skal godkendes af bestyrelsen.
En bestyrelse er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Ingen bestyrelsesmedlem kan have mere end én stemme.
Alle bestyrelses- og udvalgsmøders forhandlinger optages i referat.
 
7. Generalforsamling
Generalforsamlingen er - med de indskrænkninger, som disse love foreskriver - den højeste myndighed i alle klubbens anliggender.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst tre ugers varsel ved skriftlig meddelelse og/eller meddelelse pr. mail til medlemmerne.
Forslag, som ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen og skal være tilgængelig for klubbens medlemmer senest en uge før generalforsamlingen.
Stemmeret har alle fremmødte medlemmer, som har været medlem mindst 1 måned og som ikke er i kontingentrestance.
Stemmeret opnås fra begyndelsen af det år, hvori medlemmet fylder 15 år.
Stemmeret kan kun udøves ved personlig fremmøde. Skriftlig afstemning skal finde sted, når mindst 1 medlem kræver det.
Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal, dog med undtagelse af lovændringer og beslutning om klubbens ophør.
Generalforsamlingens beslutninger indføres i protokol. Heri optages endvidere et referat af forhandlingerne i det omgang, dirigenten finder det nødvendigt.
Dirigenten underskriver referatet.
Før generalforsamlingen holdes medlemsmøder i henholdsvis O-afdelingen, L-afdelingen og S-afdelingen, hvor medlemmerne diskuterer planerne for det kommende år og nedsætter det kommende års arbejdsudvalg. En afdelingsformand kan samtidig være formand for et arbejdsudvalg, ligesom flere arbejdsudvalg kan have samme formand.
Der foretages valg af afdelingsbestyrelserne således:
I lige år vælges formænd for arbejdsudvalgene.
I ulige år vælges afdelingsformænd for O-afdeling, L-afdeling og S-afdeling

8. Indhold af generalforsamlingen
HOK’s ordinære generalforsamling afholdes hvert år i januar med følgende dagsorden:
    1. Valg af dirigent.
    2. Valg af referent.
    3. Klubbens beretninger samt planer for fremtiden til godkendelse.
    4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse,
        samt forelæggelse af Storåløbets regnskab til orientering.
    5. Behandling af indkomne forslag.
    6. Godkendelse af budget og fastlæggelse af kontingent.
    7. Valg.
Afdelingerne meddeler resultaterne af valgene på afdelingsmøderne.
Derefter vælges :
    For to år:
      I ulige år vælges klubbens formand.
      I lige år vælges kasserer og klubhusformand.
    For to år:
      Valg af Storåløbets ledelse.
      Valg af revisor.
    8. Eventuelt.

    Note: Dirigent og revisor må ikke være medlem af bestyrelsen eller være udvalgsformand.

9. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen med mindst tre ugers varsel ved skriftlig meddelelse og /eller meddelelse pr. mail til medlemmerne og skal indkaldes, når mindst en fjerdedel af de
stemmeberettigede medlemmer skriftligt forlanger det. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest en måned efter at kravet herom - ledsaget af den til behandling ønskede dagsorden - er kommet bestyrelsen i hænde.

10. Regnskabsår
Klubbens regnskabsår følger kalenderåret.
Kassereren skal i god tid inden generalforsamlingen forelægge regnskabet for revisoren. Regnskabet forsynet med revisorpåtegning forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse. Genpart af regnskabet skal være tilgængelig for medlemmer en uge før generalforsamlingen.
Storåløbets regnskab forelægges i fortsættelse af klubbens regnskab

11. Revisorens opgaver
Revisoren skal inden generalforsamlingen have gennemgået det samlede regnskab for hele året og påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med påtegning.
Revisoren har til enhver tid adgang til at kontrollere klubbens regnskab, bilag og formue.

12. Lovændringer
Ændringer i disse love kan - med de i par. 14 nævnte undtagelser - ske på enhver generalforsamling, såfremt mindst 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Opnås flertal for et forslag til lovændring på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 1 måned med sædvanlig varsel indkalde til en ny generalforsamling med dette punkt som dagsorden.
Såfremt 2/3 af de afgivne stemmer på denne generalforsamling er for forslaget, er det vedtaget, uanset antal tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer.

13. Regler for tegning og hæftelse.
Klubben forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller kassereren.
Formanden kan meddele fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgåede forpligtelser.
Optagelse af lån kan kun ske efter godkendelse af bestyrelsen.
Pantsætning og salg af fast ejendom kan kun ske efter godkendelse af en generalforsamling ved simpelt flertal.
Klubben hæfter kun for sine forpligtelser med den klubben til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke klubbens medlemmer eller ledelsen nogen personlig hæftelse.

14. Regler for opløsning af klubben
Orienteringssport kan ingensinde - ej heller ved en generalforsamlingsbeslutning - udgå af klubbens formål.
Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages af en i dette øjemed indkaldt generalforsamling.
Dennes beslutningsmyndighed er kun gyldig, såfremt 2/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.
Opnås dette flertal på en ikke-beslutningsdygtig generalforsamling, indkalder bestyrelsen med sædvanlig varsel til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes uanset antal tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer.
Til forslagets vedtagelse kræves også her, at mindst 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.
Der kan ingensinde - ej heller ved en generalforsamlingsbeslutning - ske ændring af bestemmelsen om 3/4-dels flertal ved afstemning om opløsning af klubben.
På generalforsamlingen afgøres endvidere ved simpelt stemmeflertal, hvorledes de ved klubbens opløsning frigjorte midler - herunder fast ejendom og løsøre - skal anvendes, idet der skal lægges vægt på at tilgodese idrætslige formål i Holstebro Kommune af tilsvarende karakter som ved klubbens opløsning.
 
Vedtaget på generalforsamling 30. januar 2012
Tilknyttet fil:    love12 (155 Kb)